Tre enkle tips til et mere varieret sprogbrug

Foto: Hannah Grace, Unsplash

Et nuanceret og varieret sprog er i høj grad med til at gøre dit skriftlige arbejde mere fængende og interessant. Nedenfor er beskrevet tre måder, du kan bruge til at variere dit sprog, så du f.eks. undgår for mange gentagelser af ord m.v. i dine tekster.

1. Sætningsopbygning

Et godt sted at starte er at kigge på, hvordan du opbygger dine sætninger. Her kan du f.eks. bytte rundt på rækkefølgen af ord og sætninger eller ’lege’ med ordene, så læseren ikke støder på den samme konstruktion igen og igen:

  • In the following section, we present and discuss the results obtained.
  • The following section presents and discusses the results obtained.

2. Synonymer

Et andet tip er at gøre brug af synonymer, så du undgår gentagende ord. Vær dog opmærksom på ikke at anvende mærkelige fremmedord, der overkomplicerer din tekst.

  • We discuss the results in a broader context.
  • We discuss the outcomes in a wider perspective.

Du bør også undlade at bruge ord med samme stamme i samme sætning – også selvom de ikke betyder det samme.

✘ It’s an organisation that regularly organises international conferences.

✔ It’s an organisation that regularly hosts international conferences.

3. Forbinderord                                                               

For at skabe sproglig sammenhæng i din tekst kan du også anvende forbinderord, som kan hjælpe dig med at argumentere, uddybe, eksemplificere, konkludere etc. Til inspiration er nedenfor angivet nogle eksempler på forskellige forbinderord inddelt i kategorier, alt efter hvor de kan bruges.

Kategori Danske eksempler Engelske eksempler
Uddybe og, desuden, derudover, efterfølgende, endelig, for det første (andet osv.), herefter, igen, også, yderligere, slutteligt, til sidst again, and, besides, finally, first (second, etc.), further, furthermore, in addition, lastly, moreover, next, subsequently, too
Sammenligne/
modargumentere
alligevel, derimod, dog, hvor, hvorimod, i mellemtiden, i modsætning til, ikke desto mindre, men, mens, omvendt, sammenlignet med, selv om, tværtimod although, but, by comparison, compared to, conversely, however, in contrast (to), meanwhile, nevertheless, on the contrary, on the other hand, where, whereas, yet
Angive konsekvens/ følge af samme grund, eftersom, fordi, naturligvis, netop, tydeligvis, under alle omstændigheder accordingly, because, evidently, for the same reason, indeed, in any case, in fact, obviously, since
Gentage kort sagt, med andre ord, som nævnt, som beskrevet as described/ mentioned/noted/stated, in brief, in other words
Eksemplificere for eksempel, for at demonstrere/illustrere, i dette tilfælde, i et andet tilfælde, her, som et eksempel for example, for instance, here, in this case, in another case, in this situation, take the case of, to demonstrate/illustrate, as an example
Vise rækkefølge bagefter, derefter, efter, efter dette, efterfølgende, endelig, for det første (andet osv.), følgelig, herefter, inden, tidligere, til at begynde med, samtidig at this time, first (second etc.), next, then, following this, now, at this point, after, afterward, subsequently, finally, consequently, previously, before this, simultaneously, concurrently, thus, therefore, hence, next, and then, soon
Konkludere/ opsummere afslutningsvis, derfor, dermed, følgelig, i overensstemmelse hermed, kort sagt, med andre ord, sammenfattende, som nævnt/vist, som følge heraf, således accordingly, as a result, as shown/stated, consequently, hence, in brief, in conclusion, in other words, in short, on the whole, summing up, therefore, thus, to conclude