Procedure for indstilling af ph.d.-bedømmelsesudvalg

Indstilling af ph.d.-bedømmelsesudvalg


  1. Som udgangspunkt er det vejleder, der foreslår bedømmelsesudvalget (to eksterne, hvoraf mindst én skal komme fra udlandet, samt en intern).
  2. Alle bedømmelsesudvalg skal godkendes af ph.d.-programudvalgsformanden (p.t. Allan Gross). Indstillingen skal indeholde følgende: a) Redegørelse for hvert bedømmelsesmedlems faglige relevans samt b) redegørelse for, hvorvidt bedømmerne lever op til gældende habilitetskrav (se nedenfor).

    Indstillingen sendes til ph.d.-programudvalgsformanden med kopi til ph.d.-sekretæren (p.t. Christina Nørgaard Kuhr)
  3. Når udvalget er godkendt af ph.d.-programudvalgsformanden, fremsendes det af ph.d.-programudvalgsformanden til ph.d.-skolen til endelig godkendelse af ph.d.-skolelederen.

Habilitetskrav


’Medlemmer af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af afhandlinger betragtes som inhabile, jf. habilitetsreglerne, hvis de tidligere på nogen måde har indgået i udvalg til bedømmelse af den ph.d.-studerende, f.eks. vejlederkollegier, er medforfattere eller lignende. For så vidt angår bedømmere i vejlederkollegier, er dette oplysninger, ph.d.-skolen ikke almindeligvis har til rådighed og derfor ikke kan fange i habilitetstjek.

Derudover betragtes medlemmer af samme forskningsgruppe som den ph.d.-studerende som inhabile, da de efter al sandsynlighed er bekendt med den studerende og projektet på forhånd.

Desuden gælder alm. habilitetsregler som ved nedsættelse af bedømmelsesudvalg i forbindelse med ansættelser.

Ovenstående gælder, medmindre der kan fremføres meget gode argumenter for det modsatte.’